zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Missie en visie

De kernwaarden van Surplus zijn:

  • Verbondenheid

  • Ontwikkeling

  • Zelfstandigheid

  • Openheid

De kernwaarden van Surplus zijn:

Verbondenheid

We hechten eraan om samen, als team op te trekken. Samen werken en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar zijn voor ons vanzelfsprekendheden. Als Surplus en als school zijn wij van, voor en door kinderen, leerkrachten en ouders. Wij zijn erop gericht om mensen en groepen met elkaar te verbinden.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat bij ons centraal. Daartoe stimuleren en inspireren wij elkaar, leren wij met en van elkaar en dagen wij elkaar uit om talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.

Zelfstandigheid

Wij stimuleren zelfstandigheid door vertrouwen en ruimte te geven, door zelfvertrouwen te stimuleren en door kwaliteiten te waarderen. Zo nodigen wij elkaar uit om de eigen grenzen te verleggen.

Openheid

Wij staan in open verbinding met elkaar en de buurt, de omgeving en de samenleving. Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie binnen en buiten de school.

 

Centraal in de kernopdracht van Surplus staat dat wij kinderen de ruimte geven zichzelf te ontplooien en ze stimuleren zichzelf te ontwikkelen.

Kernopdracht

Surplus: openbaar onderwijs met hart voor kinderen

Surplus heeft hart voor kinderen. Wij geven kinderen de ruimte, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Elk kind is immers uniek. Wij stimuleren kinderen om de eigen talenten te ontplooien. Met respect voor elkaar. Zo leren zij om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en voor de samenleving.

Onderwijs en opvoeding gaan bij Surplus hand in hand. Wij bieden kinderen een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende samenleving. Voor ons betekent dit naast kennis verwerven dat zij zich ontwikkelen tot sociale en kritische mensen, die zelfvertrouwen hebben en zelfredzaam zijn. Die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen.

Alle kinderen zijn welkom. Op onze scholen ontmoeten de verschillende levensbeschouwingen elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Wij werken vanuit onderwijsbehoeften en bieden een passend onderwijsaanbod aan alle kinderen.

Daarnaast werken wij graag vanuit scholen die letterlijk en figuurlijk middenin de samenleving staan. Scholen die een dorps- of buurtfunctie vervullen en die te herkennen zijn aan een duidelijke eigen signatuur. Wat wij de kinderen leren – het waarderen van verschillen  – doen wij namelijk zelf ook.

Surplusscholen zijn scholen waar zichtbaar gelukkige kinderen, leraren en ouders samenwerken. Opdat kinderen zich ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken deelnemers van onze democratische samenleving.

 

In onze collectieve ambitie - ofwel ons gezamenlijk streven – gaat Surplus er vanuit dat mensen mogen excelleren. Kwaliteiten van kleine en grote mensen worden optimaal benut.

Collectieve ambitie

Bij Surplus mogen mensen excelleren; kwaliteiten van kleine en grote mensen worden optimaal benut.

Bij ons zijn alle kinderen op hun plaats. Zo hebben wij een expertisecentrum voor speciaal onderwijs en zijn wij thuis op het gebied van meervoudige intelligentie en onderwijs aan hoogbegaafden.

Wij maken ons sterk voor effectief onderwijs in de regio door met regionale partners de krachten te bundelen. Dit doen wij vanuit een open houding.

Onze leerkrachten zijn bevlogen en goed opgeleid, onder meer door eigen opleidingen. Startende leerkrachten worden intensief begeleid. Kennisdelen is bij ons vanzelfsprekend en onze grote kracht. Surplus biedt aantrekkelijke carrièreperspectieven. Onze leidinggevenden zijn goed toegerust en opgeleid om de collectieve ambitie vorm te geven binnen de eigen organisatie.

Wij besteden veel aandacht aan goede afstemming met ouders en verzorgers. De driehoek kind – leerkracht – ouder staat bij ons centraal. Kinderen, leerkrachten en ouders respecteren en inspireren elkaar. Wij zien ouders als partners. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Onze scholen vormen een onderdeel van de gemeenschap. Het zijn brede scholen, waar kinderen de gehele dag met plezier samen werken en leren. En waar zij buiten schooltijden aan allerlei inspirerende activiteiten deelnemen, die specialisten aanbieden in eigen ateliers of sportcentra. Onze buiten- en tussenschoolse opvang is op dezelfde pedagogisch didactische leest geschoeid als het onderwijs. Wij hebben een eigentijds onderwijsaanbod met daarin een breed gebruik van ICT.

Onze scholen vervullen een centrale functie in de wijk of in het dorp, bijvoorbeeld door onderdak te bieden aan de bibliotheek of het buurthuis. Zij zijn intensief verbonden met elkaar en met de samenleving. Onze gebouwen zijn aantrekkelijk, verzorgd en multifunctioneel.

Wij meten zelf het effect van ons onderwijs en daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om de sociale ontwikkeling van kinderen. Wij zijn betrouwbaar goed op beide vlakken. Onze leerkrachten weten door verbinding te maken met iedere leerling optimale resultaten te halen. Onze scholen behoren tot de landelijke top. Onze leerlingen gaan als creatieve en kritische leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

 

In onze visie op leren stellen wij centraal dat al onze leerlingen hun maximale taal- en rekenniveau bereiken. En dat ze kunnen kennis vergaren, construeren en toepassen. We voeden onze leerlingen op in zelfstandigheid maar zij kunnen ook heel goed samenwerken. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en nemen die. Ons leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit de vraagstand. Dat geldt onverkort voor onze leerkrachten.

Onze visie op leren

Elke Surplusschool heeft een eigen identiteit en visie op leren. Maar de Surplusscholen hebben ook gezamenlijk een visie op leren opgesteld. Daarin staan de gezamenlijke leerprincipes waar elke Surplusschool voor gaat en staat:

wat onze leerlingen kunnen als zij groep 8 verlaten;

hoe onze leerlingen en medewerkers leren;

hoe het onderwijs op een Surplusschool eruit ziet;

welke rol de ouders hebben in het leren.

Wat kunnen onze leerlingen als zij na groep 8 de school verlaten?

Al onze leerlingen bereiken hun maximale taal- en rekenniveau.

Onze leerlingen kunnen kennis vergaren, construeren en toepassen.

Onze leerlingen worden opgevoed in zelfstandigheid.

Onze leerlingen kunnen samenwerken. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en nemen die verantwoordelijkheid.

Onze leerlingen zijn zich bewust van hun beperkingen en trots op hun mogelijkheden. Zij hebben een positief zelfbeeld.

Onze leerlingen kennen hun eigen leerstijl.

Onze leerlingen gaan kritisch om met informatie. Zij vormen zich op grond van zelf verzamelde feiten een mening, beargumenteren die en realiseren zich dat het een mening is.

Onze leerlingen zijn zich bewust van de effecten van verschillende vormen van communicatie.

Hoe leren de leerlingen? En de juffen en de meesters?

Ons leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit de vraagstand.

Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze vragen zich af wat ze hebben geleerd, wat daarvoor nodig was, wat de vervolgstap is en wat daarvoor nodig is. Onze leerlingen hebben daardoor invloed op het doel van het leerproces en ze geloven dat het gaat lukken. Ze kunnen het resultaat van het leerproces zelf beoordelen en ze vinden het nuttig.

Onze leerlingen leren door middel van spel, gesprekken, simulaties, lezen, samenwerken, instructie en oefening op maat.

Een leerling ontwikkelt zich bij ons verder vanuit datgene wat die leerling al kan.

Onze leerlingen zetten goede strategieën uit, ondersteund door de leerkracht. Onze leerkrachten reflecteren daarbij op eigen handelen en analyseren het resultaat van de gekozen strategieën.

Op het leren van onze leerkrachten is onverkort van toepassing wat op leerlingen van toepassing is.

Bovendien ontwikkelt elke leerkracht voortdurend zijn of haar professie. De leerkracht hanteert verschillende rollen, werkt aan verbreding van het handelingsrepertoire, past de nieuwste inzichten op het gebied van leren toe en is zich bewust van de effecten van zijn/haar handelen en communicatie.

Hoe ziet het onderwijsproces eruit op Surplusscholen?

Het onderwijsproces op onze scholen wordt belichaamd door inspirerende leerkrachten.

Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op de behoeften van kinderen aan autonomie, het gevoel competent te zijn en het gevoel van welkom te zijn en veilig.

Onze leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben. Zij kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis toe. Ons onderwijs is zo adaptief als nodig is voor de desbetreffende leerling, binnen het zorgprofiel van de school.

Onze leerlingen en leerkrachten werken met nieuwsgierig makende moderne methodes, materialen en werkvormen die geënt zijn op de nieuwste inzichten over leren en die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Multimedia hebben een volwaardige plek binnen het onderwijsproces. Alle moderne media staan onze leerlingen ter beschikking voor het internaliseren, externaliseren en combineren van kennis en vaardigheden met betrekking tot de kerndoelen. Wij zorgen daarbij voor balans tussen zittend leren achter de computer en sport, spel en handvaardig bezig zijn.

Wat is de rol van ouders? Hoe ziet het partnerschap eruit tussen de ouders, de leerlingen en de school?

Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, hun ouders en de school. School en ouder zijn allebei opleider én opvoeder. De school streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd.

De school maakt expliciet wat zij verwacht van het partnerschap en bevraagt ouders en leerlingen op hun verwachtingen. Ten einde af te stemmen of het partnerschap kan slagen. De school zet ieders functioneren in het partnerschap regelmatig op de agenda. De school informeert, ondersteunt, motiveert en activeert ouders om hun rol in het partnerschap zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’