zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Privacy

Privacybeleid

Stichting Surplus hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het privacybeleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene (o.a. leerlingen en hun ouders/verzorgers en medewerkers) wordt gerespecteerd en Stichting Surplus voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het volledige beleid leest u hier.

 

Privacyverklaring

Via de privacyverklaring informeren wij nieuwe en huidige betrokkenen (onze leerlingen en hun ouders/verzorgers en onze medewerkers) hoe er bij stichting Surplus omgegaan wordt met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van de betrokkenen. De privacyverklaring is een verdieping van het privacybeleid. De volledige verklaring leest u hier.

 

Privacyreglement

Bij Stichting Surplus hechten we veel waarde aan de privacy van onze leerlingen, medewerkers en bezoekers van onze website. Stichting Surplus spant zich in voor bescherming en correct gebruik van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen en medewerkers. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de
specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voor ander gebruik. In het privacyregelement kunt u ook lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Ons privacyregelement voldoet dan ook aan geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Neem contact met ons op Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via avg@stichtingsurplus.nl of 0224-203040.

 

Beveiligingsincident of datalek melden

Een beveiligingsincident of datalek kan worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming van Surplus via  https://forms.gle/Mx4a9F9QPnUBpCZX8

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt onder andere voor de versterking en uitbreiding van de privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van iemands persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • voorlichting geven en bewustzijn creëren bij leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, ouders, medewerkers en leerlingen hierop zullen wijzen en deze respecteren.


De gegevens die over leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Stichting Surplus vindt plaats voor het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte en het aangaan van een arbeidsovereenkomst (met betrekking tot medewerkers).

Met vragen en/of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via avg@stichtingsurplus.nl of 0224 – 203040.

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’