zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die in het reguliere onderwijs – ondanks de vele hulp die hen wordt geboden – niet kunnen meekomen. Dit veroorzaakt bij deze kinderen veelal een gevoel van falen en kan een negatief effect hebben op het gedrag. In het speciaal onderwijs krijgen deze kinderen de aandacht die zij nodig hebben en leren zij op een niveau dat bij hen past. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er twee vormen van speciaal onderwijs:

  • speciaal basisonderwijs (sbo),
  • speciaal onderwijs (so)

Lees meer over de verschillen en de toewijzing.

 

Surplus telt één school voor speciaal basisonderwijs: sbao De Tender.

Speciaal basisonderwijs is er voor

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • kinderen met gedragsproblemen.

Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen krijgen meer tijd om die te halen. De groepen zijn kleiner en er zijn meer deskundigen om te helpen met leren. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 maken deze leerlingen ook  de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. Na het speciaal basisonderwijs gaan de meeste leerlingen naar het vmbo, het  praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan zelfs een school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs. 

Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

De kerndoelen van het speciaal onderwijs zijn niet dezelfde als de kerndoelen van het gewone basisonderwijs. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de doelen willen halen.

Niet de ouders, maar de school moet voor een plek zorgen waar een leerling het onderwijs krijgt dat bij hem past! Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in een samenwerkingsverband en in scholengroepen.

De scholen van Stichting Surplus zijn samen met andere scholen in de regio lid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland . Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat elk kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht.

Het samenwerkingsverband bestaat op zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van verschillende schoolbesturen. Deze scholen liggen bij elkaar in de buurt.

De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg. Dus als een school in z’n eentje een kind niet de juiste zorg kan bieden, dan kan de school een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Het gaat hier om zogeheten breedtezorg. Dit is de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen, een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme. 

Als er meer nodig is dan breedtezorg, dan kunnen school en samenwerkingsverband een toewijzing aanvragen naar het speciaal onderwijs cluster 3 of 4 of naar het speciaal basisonderwijs (bij Surplus is dat sbao De Tender). Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af.
Gaat het om een toewijzing naar een instelling van cluster 1 of 2, dan bekijkt de instelling zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.

Voor meer informatie over de ondersteuning van een kind en over speciaal (basis)onderwijs, kunnen ouders het beste eerst aankloppen bij de directeur van de school van hun kind. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl .
Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school van een kind hebben ouders invloed op het schoolondersteuningsprofiel. Dit is de breedtezorg die een school zelf kan bieden. En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) hebben ouders ook invloed op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’