zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Kwaliteit

Kwaliteit is volgens Surplus het voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders bij het verzorgen van onze kerntaken en het voldoen aan de verwachtingen die spreken uit onze eigen missie en visie. Om daaraan te voldoen zijn kwaliteitsbeleid en een kwaliteitssysteem nodig. 

Wat valt voor ons onder kwaliteit?

 • de mate van congruentie van kernwaarden, inhoud, vorm en organisatie
 • de opbrengsten van het leren en ontwikkelen van onze leerlingen en medewerkers in brede zin
 • de mate van oudertevredenheid en de kwaliteit van de samenwerking tussen school en ouders
 • de mate van voldoen aan het inspectiekader
 • de ervaren werkdruk en medewerkerstevredenheid
 • de vernieuwingskracht van onze scholen
 • de zichtbaarheid van onze scholen
 • ons lerend vermogen

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit instrumenten, beleid, voorzieningen en processen zoals een goede klachtenafhandeling, financiële kaders, bovenschoolse zorgcoördinatoren, een gedragscode voor medewerkers, afspraken over scholing van medewerkers, (sociale) veiligheidsbeleid, interne audits, de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO), de scan Ouderbetrokkenheid 3.0. en nog veel meer.

Het gesprek over kwaliteit is belangrijker dan het hebben van goede meetinstrumenten. Dat is ons uitgangspunt. We zijn continu in alle lagen van de organisatie in gesprek over de kwaliteit van ons handelen en de resultaten en producten die daaruit voortkomen.

Het kwaliteitssysteem van Surplus focust niet alleen op (het halen van) externe normen voor onderwijskwaliteit maar ook op de wensen en behoeften van leerlingen en hun ouders, op maatschappelijke ontwikkelingen, op de inrichting en besturing van de organisatie, en op de ontwikkeling en het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers.

Het bestuur van Surplus legt verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering aan de Raad van Toezicht, het Ministerie van OCW,  de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.

Tevredenheidspeilingen

Eens in de vier jaar onderzoeken de Surplusscholen hoe tevreden de ouders, leerlingen en medewerkers van de school zijn met het onderwijs, het gebouw, de lesmethoden enzovoort. De Surplusscholen gebruiken daarvoor de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs van Beekveld en Terpstra. Omdat bijna 700 scholen elders in Nederland deze tevredenheidspeiling ook gebruiken kunnen we onze rapportcijfers vergelijken met deze scholen, de zogeheten benchmark.

We nemen de bevindingen uit de tevredenheidspeiling mee als input voor het nieuwe strategisch beleidsplan.

In 2018 waren dit de gemiddelde rapportcijfers die ouders, medewerkers en leerlingen aan hun eigen school geven:

 • medewerkers: 7,8 (landelijk gemiddelde 7,7)
 • ouders: 7,4 (landelijk gemiddelde 7,6)
 • leerlingen: 8,1 (landelijk gemiddelde 8,1)

De resultaten zijn ten opzichte van de meting in 2015 niet betekenisvol gestegen of gedaald en verschillen niet betekenisvol ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’